Product
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวซอฟต์แวร์ี

Green ERP

Crystal Software Group มุ่งเน้นที่จะสร้างผลงานที่เกิดบนพื้นฐานของการสมดุลระหว่าง People , Planet และ Profit ด้วยตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถแยกตัวเองออกจากสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ธุรกิจที่ดีจะต้องไม่เอาเปรียบสังคม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงจะเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้

CSR ที่ถูกต้อง คือการเป็นกิจการที่ดีและสร้าง strength และ growth ให้แก่สังคม ซึ่งจะได้มาก็ด้วยการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และการศึกษาที่ดี ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นทั้งคนดี และคนเก่งของสังคม และในทางกลับกัน กิจการที่ทำลายสุขภาพและสติปัญญาของคนในสังคม ก็ไม่สามารถถือได้ว่าเป็น green enterprise

โปรแกรม บัญชีและ ERP ของ Crystal Software Group นั้น มุ่งที่จะสร้างและสนับสนุนกิจการที่เป็น green enterprise เป็นหลัก ดังนั้น feature ต่างๆในระบบ จะไม่นำเอา feature ที่ล่อแหลมต่อการกดขี่แรงงาน ธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่ล่อแหลมต่อการผิดกฏหมาย

นอกจากนี้ การออกแบบตัวโปรแกรมเองก็มุ่งเน้นที่จะรักษา 3P คือ people planet และ profit ข้างต้นเช่นกัน

ในด้าน people เรามุ่งที่จะรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ของ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและภาษี และการตรวจสอบ เอาไว้ในระบบ เพื่อให้เป็น knowledge base ให้แก่ user และภาคธุรกิจ ให้สามารถทำบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีอย่างแท้จริงในทุกมิติ และสามารถทำบัญชีเล่มเดียวได้อย่างแท้จริง เป็นการให้การศึกษาแบบ life time learning โดย user สามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในทุกด้าน ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีวะ ด้านปริญญา ทั้งระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ก็สามารถนำความสามารถของตนเอง มาสร้างผลผลิตได้อย่างไม่สูญเปล่า

ในด้าน planet เราออกแบบซอฟท์แวร์ให้สอดคล้องกับทรัพยากรของประเทศและสังคม
หรือเรียกว่าแนวทาง Socio –technical systems ได้ทั้งผลงานและความสุขของผู้ใช้งาน คำนึงถึง stake holder ในหลายมิติ ทั้ง employee, owner, customer…และ social  รวมถึงลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ด้วยคุณสมบัติหลายด้าน เช่น
Scalability การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ได้ตามระดับกิจการ ธุรกิจเล็กสามารถเริ่มต้นจากซอฟท์แวร์รุ่นเล็ก และขยาย scale งานไปได้เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น  
On demand เลือกลงทุนบางระบบงาน แล้วจึงขยายระบบอื่นเพิ่มเติม เช่น เริ่มจากงานขาย บัญชี เงินเดือน ,CRM, การผลิต ,mobile …..
User Friendly การใช้งานที่ง่าย ลดการเรียนรู้ ลดการฝึกฝนบุคลากรใหม่ การขาดแคลนบุคลากรด้าน IT – บัญชี  องค์กรขนาดเล็กเลือกใช้ซอฟท์แวร์รุ่นที่เหมาะสม และดูแลระบบได้ด้วยตัวเอง
Multi Database –Multi OS-Multi Platform ใช้งานได้กับเครื่องรุ่นต่างๆ จะเป็น Notebook pc-server legacy system , OS ทั้ง Linux , Windows ….., DBMS ที่หลากหลาย MSDE ,SQL EXPRESS, MS SQL ,Oracle , DB2 , Informix ….

ในด้าน profit  เรานำเสนองบลงทุนที่ครอบคลุม ชัดเจน ไม่บานปลาย เป็นที่ทราบกันดีว่า การลงทุน ERP หากไม่ระมัดระวังอาจทำให้ค่าใช้จ่ายที่ตามมา สูงกว่างบลงทุนเริ่มแรกไปหลายเท่า

Investment protection ในมิติของผู้บริหาร ต้องการตัวเลขการลงทุนที่ชัดเจน ทั้งการลงทุนเริ่มต้น และในปีถัดๆ ไป เรานำเสนองบลงทุนที่ชัดเจน ไม่บานปลาย พร้อมบริการ Implement ที่ประกันความสำเร็จ ( money back guarantee ) ให้ผู้บริหารมั่นใจในการดำเนินงานที่คาดหมายได้

Low cost of ownership  ด้วยทางเลือกที่มากมายทำให้การลงทุนโดยรวมต่ำกว่าการรลงทุน ERP ของรายอื่นๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้ Free OS อย่าง linux ได้ เลือกใช้ Free DBMS อย่าง MSDE, SQL express  ….  รวมถึงซอฟท์แวร์ ERP ในราคาที่เหมาะสม อาจเรียกได้ว่า ด้วยงบลงทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ พร้อมทางเลือกที่เปิดกว้างงกว่าซอฟท์แวร์ค่ายอื่นๆ

Upsizing เมื่อธุรกิจต้องมีการขยายตัว ปริมาณ transaction ที่มากขึ้น  งานที่ซับซ้อนขึ้น ต้องใช้ซอฟท์แวร์ที่รองรับองค์กรขนาดใหญ่ได้ แต่ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่อีก สามารถใช้งานต่อไปได้ ลดเวลาในการขึ้นระบบลงไปอย่างมากมาย

Downsizing  การนำระบบที่ครบถ้วนแต่ย่อส่วนไปใช้งานกับหน่วยที่เล็กกว่า เช่น การขยายสาขา ,shop , franchise ไปจำนวนมาก การลงทุนระบบขนาดใหญ่ให้กับทุก site  กลายเป็นงบลงทุนมโหฬาร แต่เรามีซอฟท์แวร์ตั้งแต่รุ่นเล็ก ทำงานได้ครบทุกฟังก์ชัน  โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่เหมือนส่วนกลาง แต่ได้งานที่ครบถ้วน ตัวเลขที่ถูกต้อง เช่นกัน และที่สำคัญคือ ต้อง integrate data ได้ ไม่ต้อง re-key ข้อมูลอีกครั้ง ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน

Centralize ,Decentralize ด้วยการ Online และเชื่อมโยงกันได้ทั้งแบบ real time ด้วยงบลงทุนที่ต่ำ ทำงานแบบ non-stop ได้ ไม่ต้องลงทุน web server ไม่ต้องลงทุน leased line หรือ HI-speed internet แต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดเวลา ทำให้เลือกการบริหารในแบบรวมอำนาจจากส่วนกลาง หรือ กระจายอำนาจ แต่ยังได้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ ให้คุณออกแบบการบริหารได้ตามความเหมาะสมกับองค์กร

 


HOME    ::    PRODUCT    ::    DOWNLOAD   ::    WEBBOARD    ::    CONTACT

BRIGHT & BRIGHTER CO,. LTD. @ 2006. All rights Reserved