Product
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวซอฟต์แวร์ี

ระบบโปรแกรมบัญชีจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management )

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management System – WMS) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า


ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ

  • ระบบการรับสินค้า ( Receiving)
  • ระบบการจัดเก็บสินค้า ( Storage)
  • ระบบการส่งมอบสินค้า ( Delivery)

 

ระบบนี้สามารถปรับหรือเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ของแต่ละองค์กร ซึ่งจะมีโครงสร้างของการจัดการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบเอกสารอยู่แล้ว หากจะปรับมาใช้ระบบ IT อย่างทันที อาจมีปัญหากับงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการปรับเปลี่ยน ดังนั้นโปรแกรมที่นำเสนอนี้จะสามารถปรับให้เข้ากับระบบงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการปฏิบัติงานคู่ขนาน ( Parallel Run) ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งเข้าใจระบบการทำงานของบริษัทไทย โดยทีมงานมีประสบการณ์ในด้าน IT และการจัดการด้านคลัง

 

ระบบการรับสินค้า ( Receiving)


เป็นการรับมอบสินค้าจากโรงงานผลิต รับฝากเก็บสินค้า หรือสั่งซื้อจากผู้ผลิต ซึ่งต้องได้รับการยืนยันรายการสินค้าที่นำมาเก็บยังคลัง สินค้าก่อน เพื่อวางแผนในการจัดเก็บ เพราะลักษณะของสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน ในการรับข้อมูลรายการสินค้าอาจ Online ผ่านระบบ Internet มาจาก Supplier หรือป้อนข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลาง ในการรับสินค้าที่มาถึงต้องมีระบบตรวจ นับสินค้าครบถ้วน ขาด หรือเสียหาย รวมทั้งหากต้องการนำระบบ Barcode มาใช้ก็สามารถใช้ Barcode ที่มาพร้อมสินค้าหรือ จัดทำระบบ Barcode ขึ้นเองก็ได้

 

ระบบการจัดเก็บสินค้า


เป็นการนำสินค้าที่รับมอบ มาจัดเก็บลงในตำแหน่งที่เหมาะสม อาจเป็น Pallet ที่วางอยู่บน Rack หรือสินค้าเป็นชิ้นที่วางอยู่บน Shelf หรือสินค้าที่กองอยู่ที่พื้น ในการใช้พื้นที่วางสินค้าต้องคำนึงถึงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( Space Utilization) สินค้าที่รับส่งบ่อย ( Frequently Move) และสินค้าที่ต้องจัดเก็บเป็นพิเศษ
เพื่อให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปด้วยความคล่องตัว สามารถใช้ระบบ Vehicle-Mounted Computer & Barcode Scanner ที่ติดตั้งอยู่บนรถ Forklift หรือ Hand-Held Computer & Barcode Scanner สำหรับพนักงานตรวจนับสินค้าได้ ระบบดัง กล่าวจะเชื่อมโยงกับ Server ด้วยสัญญาณไร้สาย ( Wireless) อันจะทำให้ข้อมูลการนำเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้าย หรือส่งสินค้า ถูกแสดงและบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

 

ระบบการส่งมอบสินค้า


เป็นการส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลมาจากการสั่งซื้อสินค้า ( Purchase Order) หรือส่งมอบไปยังที่ใด ๆ เช่นย้ายไปเก็บยังคลังสินค้าอื่น ๆ เป็นต้น ข้อมูลการสั่งซื้อสามารถจัดทำในลักษณะของ E-Commerce โดยลูกค้าสามารถดู Catalogue และสั่งซื้อได้จากระบบ Internet อันจะทำให้เกิดความสะดวกและเป็นที่ประทับใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก รวมทั้งสามารถตรวจสอบ Stock เตรียมการส่งมอบ และประหยัดเวลาการป้อนข้อมูล อย่างไรก็ตามระบบก็ยังสามารถตรวจสอบ Stock และป้อนข้อมูลได้จากศูนย์กลางด้วย

ในการส่งมอบสินค้าจะใช้ระบบ FIFO หรือ Expiry Date หรือกำหนดเองก็ได้ ระบบจะจัดพิมพ์ใบส่งมอบสินค้าหรือ Invoice ไปพร้อมกับสินค้าได้ตาม Format ที่ต้องการ หลังจากส่งมอบสินค้าแล้วพื้นที่ในคลังสินค้าอาจจะต้องจัดใหม่ ( Relocation) เพื่อให้มีพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมขึ้น ระบบจะมีการแสดงให้เห็นพื้นที่ว่างในรูปของ Graphic เพื่อง่ายในการปรับการเคลื่อนย้าย

นอกจากนี้ระบบโปรแกรมยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่น ระบบ E-Commerce ระบบบริหารการผลิต ระบบบัญชี หรือระบบบุคลากรได้ แต่ระบบดังกล่าวต้องเปิด Database เพื่อการ Access ข้อมูลให้ด้วย

 

 

 


HOME    ::    PRODUCT    ::    DOWNLOAD   ::    WEBBOARD    ::    CONTACT

BRIGHT & BRIGHTER CO,. LTD. @ 2006. All rights Reserved