Product
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวซอฟต์แวร์ี

Accounting & Financial Solution โปรแกรมบัญชี - การเงิน

ระบบการจัดการทางบัญชีและการเงินประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้จริง เป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ตรงตามหลักบัญชีและระเบียบสรรพากรรองรับการจัดซื้อ -วิเคราะห์การซื้อ, การขาย - วิเคราะห์การขาย, การติดตามหนี้-วิเคราะห์หนี้, การจ่ายชำระหนี้-วิเคราะห์หนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง, การทำบัญชี งบการเงินต่างๆ , การบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา การจัดทำเช็คและรายการเงินฝากธนาคาร, การทำงบประมาณ, Costing การ Consolidate ระหว่างบริษัท, สกุลเงินต่างประเทศ, ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย การบริหารสิทธิ์การทำงาน (รักษาควมปลอดภัย) และบำรุงรักษาข้อมูล ฯลฯ

 

ผลิตภัณฑ์ใน Solution นี้มีทั้งรุ่นไคล์เอนท์เซอฟเวอร์ และรุ่นไฟล์เบส ทำงานบน DBMS หลากหลายเช่น ORACLE, MS SQL, SQL EXPRESS, MSDE , IBM DB2, INFORMIX ฯลฯ หลาย scale งานตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ที่ มีปริมาณธุรกรรมจำนวนนับล้านรายการ หรือจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก

 

 


HOME    ::    PRODUCT    ::    DOWNLOAD   ::    WEBBOARD    ::    CONTACT

BRIGHT & BRIGHTER CO,. LTD. @ 2006. All rights Reserved