แบบสำรวจลักษณะงานและองค์กรเบื้องต้น

  กรอกรายละเอียดเพื่อ

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นหลัก จากการทำสำรวจอย่างสม่ำเสมอ พบว่าลูกค้ายังคงใช้ซอฟท์แวร์ และบริการจากเราสูงถึง 95% ส่วนใหญ่ให้ คะแนนความพอใจสินค้าและบริการของเรา มากกว่า 7 ใน 10 และบางส่วนยังให้คะแนนความพอใจสูงมาก

จากการสำรวจพบว่า ลูกค้าที่เลิกใช้ มักจะมีสาเหตุมาจากการที่เรามีข้อมูลของลูกค้าไม่เพียงพอ ตั้งแต่ขั้นตอนการขาย อีกทั้ง ขณะนี้ซอฟท์แวร์ของเราได้ขยาย วงกว้างออกไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพการบริการของเรา และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง ที่จะได้รับคำตอบว่า "สามารถ นำไปใช้ได้หรือไม่ ?" ตั้งแต่ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเรา จึงขอความกรุณาตอบคำถามเบื้องต้น เกี่ยวกับกิจการของท่าน เพื่อให้ทางบริษัทฯ ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำสินค้าและบริการของเรา ไปใช้บริหารงานองค์กรของท่าน

1. รายละเอียดผู้ใช้ข้อมูล
ชื่อ - สกุล *
ตำแหน่ง *
บริษัท *
ที่อยู่ *
โทรศัพท์ *
แฟกซ์
E-MAIL *
Homepage
รู้จัก ไบร์ทฯ จาก
2. โครงสร้างองค์กร
มีบริษัทในเครือทั้งหมด
มีสาขาทั้งหมด
มีฝ่าย
มีแผนก
3. ประเภทธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจของท่าน (ซื้อ-ขาย, นำเข้า, ส่งออก, ผลิต)
ตัวอย่างประเภทสินค้า,บริการ
 
Brand Name ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป
4. ข้อมูล Software เดิม
ปัจจุบันมี Softwareบัญชี/ERP ใช้หรือไม่ มี ไม่มี
ถ้ามีโปรดระบุชื่อซอฟท์แวร์
ปัญหาจากการใช้ Software เดิม
ซอฟท์แวร์ดังกล่าวทำงานบน DOS Win95 Win98 อื่นๆ
ใช้งานแบบ Stand alone LAN Client-Server อื่นๆ
ใช้ Database Informix Oracle DB2 SQL อื่นๆ
5. Hardware & Network ที่มีอยู่ในองค์กร
มีเครื่องแม่ข่าย/Server จำนวน เครื่อง
เครื่องลูก Client จำนวน เครื่อง
มีผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ ไม่มี มี
จำนวน คน
มีระบบ ADSL Leased Line VPN อื่นๆ
มีการเพิ่มข้อมูลมากกว่า 1 Site ไม่มี มี
จำนวน Site Site(s)
โดยการต่อเชื่อม อยู่ในจังหวัดเดียวกัน เชื่อมต่อข้ามจังหวัด
6. กำหนดเวลาที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการจากทางบริษัทฯ เมื่อใด
ต้องการเริ่มใช้ ภายใน 2 สัปดาห์ ภายใน 1 เดือน อื่นๆ
งบประมาณในการจัด Software มาใช้ น้อยกว่า 50,000
100,000-500,000
500,000-1,000,000
มากกว่า 1,000,000
7. บอกส่วนที่เป็นขั้นตอนการทำงานเฉพาะ(ถ้ามี)
รายละเีอียด (Key Factor) ขององค์กร
8. กรุณาเขียน Function การทำงานของฝ่ายที่จะใช้ซอฟท์แวร์ และเป็น Key หลักขององค์กรมาพอสังเขป
ฝ่าย
  จำนวนพนักงาน
  ลักษณะงาน
  ช่วงเวลาที่ทำงานมากที่สุด
  เพราะ
ฝ่าย
  จำนวนพนักงาน
  ลักษณะงาน
  ช่วงเวลาที่ทำงานมากที่สุด
  เพราะ
ฝ่าย
  จำนวนพนักงาน
  ลักษณะงาน
  ช่วงเวลาที่งานมากที่สุด
  เพราะ
9. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดทางด้านบัญชีขององค์กร
คิด VAT เป็นแบบ มี 1 อัตราใน 1 Invoice
มีหลายอัตราใน 1 Invoice
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT Rate) 0% 1.5% 7% 10% อื่นๆ
ดูรายงานเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าในระดับใด ต้นทุนรวมของแต่ละสาขา
ต้นทุนแยกของแต่ละคลังสินค้า
อื่นๆ
มีการส่งรายงานให้กับกรมสรรพสามิตหรือไม่ มี ไม่มี
มีการใช้หน่วยเงินเป็นสกุลอื่นหรือไม่ มี ไม่มี
การบันทึกรายการบัญชีสินค้า ใช้ระบบใด ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง(Perpetual)
ระบบบัญชีสินค้าวันสิ้นงวด(Periodic)
การบันทึกรายการบัญชีวัตถุดิบ ใช้ระบบใด ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง(Perpetual)
ระบบบัญชีสินค้าวันสิ้นงวด(Periodic)
การตีราคา สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวดใช้วิธีใด วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน(FIFO)
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(Average)
วิธีกำหนดราคาสินค้าเฉพาะ(Specific)
อื่นๆ
การตีราคา วัตถุดิบคงเหลือ แบบสิ้นงวดใช้วิธีใด วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน(FIFO)
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(Average)
วิธีกำหนดราคาสินค้าเฉพาะ(Specific)
อื่นๆ
10. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและปริมาณรายการ
มีจำนวนหลักของรหัสบัญชีมากที่สุด หลัก
รหัสบัญชีเป็น ตัวเลขเท่านั้น ตัวเลขผสมกับตัวอักษร
เรียกดูรายงานงบการเงินตามกลุ่มบัญชีหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
เรียกดูรายงานงบการเงิน Consolidate ระหว่างบริษัท ใช่ ไม่ใช่
เรียกดูรายงาน งบกำไร-ขาดทุน เป็น Profit Center หรือ Cost Center หรือไม่ ใช่
ไม่ใช่
เรียกดูรายงาน งบดุล เป็น Profit Center หรือ Cost Center หรือไม่ ใช่
ไม่ใช่
จำนวนรายการสินค้ามี หลักพัน
หลักหมื่น
อื่นๆ
จำนวนหลักที่มากที่สุดของ รหัสสินค้ามี หลัก
จำนวนรายการวัตถุดิบมี หลักพัน
หลักหมื่น
อื่นๆ
จำนวนหลักที่มากที่สุดของ รหัสวัตถุดิบมี หลัก
จำนวนคลังสินค้าสำเร็จรูป คลัง
จำนวนคลังวัตถุดิบ คลัง
จำนวนคลังทั้งหมด คลัง
มีการโอนสินค้าจากสาขาหนึ่งไปอีกสาขาหรือไม่ มีไม่มี
มีการเบิกเพื่อนำไปผลิตหรือไม่ มีไม่มี
มีการบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูปที่ได้จากการผลิตหรือไม่ มีไม่มี
มีการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อนำไปใช้งานด้วยหรือไม่ มีไม่มี
มีการขายสินค้าเป็นชุดหรือไม่ มีไม่มี
มีการกำหนด Reorder Point, Safety Stock และ E.O.Q. หรือไม่ มีไม่มี
มีการเรียกชื่อสินค้าที่ซื้อจาก Supplier ต่างจากสินค้าที่มีหรือไม่ มีไม่มี
จำนวนรายชื่อลูกค้ามี หลักพันหลักหมื่นอื่นๆ
จำนวนหลักของรหัสลูกค้าสูงสุดมี
ตัวอย่างรหัส
ปริมาณเอกสารการขายสดต่อวันมี หลักสิบหลักร้อยอื่นๆ
ปริมาณการขายเชื่อต่อวันมี หลักสิบ
หลักร้อย
อื่นๆ
มูลค่าขายสูงสุดต่อ 1 Invoice อยู่ในหลัก หลักพันหลักหมื่นอื่นๆ
วิธีการออกเอกสารการขายแบบใด แยกออก Invoice และใบเสร็จรับเงิน อกเป็นชุด
จำนวนสินค้าใน 1 Invoice โดยเฉลี่ยมี
สูงสุด
มีการกำหนดนโยบายราคาขายและส่วนลดของงานขายหรือไม่ มีไม่มี
มีขั้นตอนจัดทำใบเสนอราคาหรือไม่ มีไม่มี
มีขั้นตอนจัดทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า(Sales Order) หรือไม่ มีไม่มี
มีขั้นตอนจัดทำใบวางบิลเพื่อติดตามหนี้ลูกค้าหรือไม่ มีไม่มี
มีการอนุมัติวงเงินเครดิตเทอมหรือไม่ มีไม่มี
มีการกำหนด Back List หรือไม่ มีไม่มี
มีการกำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้าโดยรวมเช็คที่ยังไม่ผ่านด้วยหรือไม่ มีไม่มี
มีการตรวจสอบของลูกหนี้แบบใด แยกแต่ละสาขารวมทั้งบริษัทข้ามบริษัท
มีการตัดหนี้ลูกหนี้อย่างไร แยกแต่ละสาขารวมทั้งบริษัทข้ามบริษัท
จำนวนรายชื่อผู้จำหน่ายมี หลักพันหลักหมื่นอื่นๆ
จำนวนหลักของรหัสผู้จำหน่ายสูงสุดมี
ตัวอย่างรหัส
มีขั้นตอนจัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อหรือไม่ มีไม่มี
มีขั้นตอนจัดทำใบสั่งซื้อหรือไม่ มีไม่มี
มีจัดตอนทำใบรับวางบิลของผู้จำหน่ายหรือไม่ มีไม่มี
ปริมาณเอกสารการซื้อสดต่อวันมี หลักสิบหลักร้อยอื่นๆ
ปริมาณเอกสารการซื้อเชื่อต่อวันมี หลักสิบหลักร้อยอื่นๆ
มูลค่าซื้อสูงสุดต่อ 1 Invoice อยู่ในหลัก หลักพันหลักหมื่นอื่นๆ
มีการตรวจสอบวงเงินสั่งซื้อของเจ้าหนี้แบบไหน แยกแต่ละสาขาดูรวมทั้งบริษัท(รวมทุกสาขา)
จำนวนสินทรัพย์ที่มี หลักพันหลักหมื่นอื่นๆ
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาใช้แบบใด แบบเส้นตรงแบบลดน้อยถอยลงอื่นๆ
วิธีการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ทำทุกเดือนทำปีละครั้งอื่นๆ